przesówaj w prawo
przesówaj w lewo

Aktualności

Wszystkie wydarzenia
Szamotulski Budżet Obywatelski 2017 - konsultacje społeczne
04.08.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły rozpoczyna konsultacje społeczne w ramach Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Mieszkańcy zdecydują o podziale 500 tys. zł.


Budżet obywatelski, nazywany też partycypacyjnym, to forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na zgłoszone bezpośrednio przez siebie przedsięwzięcia (zadania).
Organizowanie konsultacji społecznych ma na celu umożliwienie tworzenia więzi społecznych i poczucia wspólnoty oraz zachęcenie mieszkańców do brania czynnego udziału w życiu lokalnej społeczności, a w ten sposób przyczynić się do podniesienia jakości życia i budowania warunków dla rozwoju społeczeństwa  obywatelskiego.
Wybrane propozycje zadań zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2017 rok.
Zapraszam do zapoznania się z zasadami Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego. Czekam na Państwa propozycje.


Włodzimierz Kaczmarek
Burmistrz Miasta i Gminy SzamotułyZASADY SZAMOTULSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROPOZYCJĘ ZADANIA ?
•    każda osoba fizyczna będąca stałym ( zameldowanie na pobyt stały) mieszkańcem Gminy, która ukończyła 16 rok życia w pierwszym dniu zgłaszania projektów ( 22 sierpnia 2016 r.),
•    każda osoba prawna, instytucja publiczna oraz organizacja pozarządowa mająca siedzibę na terenie Gminy.


KIEDY I GDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ PROPOZYCJĘ ZADANIA  ?
Od 22 sierpnia do 11 września 2016 r.
•    wypełniając formularz udostępniony na platformie budżetu obywatelskiego: www.budzetobywatelski.szamotuly.pl , dołączając skan wypełnionej listy poparcia dla projektu,
•    składając osobiście formularz zgłoszeniowy w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26 - pok. Nr 11; w godzinach pracy Urzędu,
•    drogą pocztową, przesyłając formularz zgłoszeniowy na adres Urzędu z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. W przypadku wysłania zgłoszenia listem, za datę złożenia formularza, uznaje się datę stempla pocztowego.CZY WYMAGANE JEST POPARCIE DLA ZGŁASZANEJ PROPOZYCJI ZADANIA?

Zgłoszenie propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego wymaga uzyskania poparcia:
•    20 mieszkańców Gminy – dla zadania „małego”,
•    50 mieszkańców Gminy – dla zadania „dużego”,
udokumentowanego wpisem na dołączonej do zgłoszenia liście poparcia dla projektu.
W przypadku zgłoszenia przez uprawniony podmiot propozycji projektu za pośrednictwem platformy budżetu obywatelskiego, zobowiązany jest on do doręczenia do Kancelarii Urzędu oryginalnej listy poparcia dla projektu, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po terminie składania projektów określonym w harmonogramie Budżetu Obywatelskiego, tj. 12 września 2016 r.

ILE ŚRODKÓW JEST DO PODZIAŁU ?
Pula środków zarezerwowanych do podziału w ramach Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. to 500 000,00 złotych. Przewidziana pula środków na zadania „duże” to 200 000,00 zł, a na zadania „małe” 300 000,00 zł.
Poziom wydatków na pojedynczy projekt (zadanie) nie może przekroczyć określonych poniżej kwot:
•    200 000,00 zł na zadania „duże”,
•    50 000,00 zł na zadania „małe”,
Niedopuszczalna jest migracja zgłoszonego zadania z grupy zadań „małych” do grupy zadań „dużych”.

CZEGO MOGĄ DOTYCZYĆ PROPONOWANE ZADANIA
W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców i funkcjonowania Miasta i Gminy Szamotuły, spełniające następujące kryteria:
•    całkowity koszt realizacji zadania nie przekracza wysokości środków, przeznaczonych na pojedynczy projekt,
•     zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy, wymienionych w ustawie,
•    okres realizacji zadania nie przekroczy ram roku 2017 (zadanie jednoroczne) – wyklucza się możliwość realizacji części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia w którym przewidziano środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,
•    precyzyjnie wskazane miejsce realizacji w przestrzeni publicznej  – w przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie Gminy nieobciążone na rzecz osób trzecich,
•    istnieje możliwość zabezpieczenia w budżetach na kolejne lata środków na wydatki generowane przez projekt,
•    zadanie nie jest sprzeczne z obowiązującymi w Gminie planami i programami,
•    realizacja zadania nie narusza obowiązujących  przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.


KIEDY ODBĘDZIE SIĘ GŁOSOWANIE ?
Głosowanie przeprowadzone będzie wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy budżetu obywatelskiego w dniach od 10 do 30 października 2016 r.
Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 1 najważniejszego zadania „dużego” oraz 1 najważniejszego zadania „małego” z list projektów umieszczonych na elektronicznej karcie do głosowania (liczba zaznaczonych zadań „dużych” nie może przekroczyć 1 oraz liczba zaznaczonych zadań „małych” nie może przekroczyć 1).
Pracownicy Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły w godzinach pracy instytucji umożliwią zainteresowanym oddanie głosu poprzez udostępnienie sprzętu i wsparcie techniczne procesu oddania głosu.


KTO MA PRAWO UCZESTNICZYĆ W GŁOSOWANIU ?

Prawo udziału w głosowaniu ma każda osoba fizyczna będąca stałym ( zameldowanie na pobyt stały w dniu 7 października 2016 r.) mieszkańcem Gminy, która ma ukończony 16 rok życia w dniu oddawania głosu.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ?
Uchwała  Nr XXI/221/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 ( Dz. Urz. Woj. Wiel., poz. 4093)
Tekst uchwały dostępny jest na stronach:
•    BIP Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły
http://www.bip.szamotuly.pl/Article/get/id,30509.html
•    Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4093/

 

Redakcja

 Aktualności
Fundusze UE
fb