przesówaj w prawo
przesówaj w lewo

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do następującej strony internetowej: www.szamotuly.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 27.11.2013 r.
Data ostatniej aktualizacji: 27.11.2013 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- nie wszystkie grafiki/zdjęcia posiadają opis alternatywny,
- serwis częściowo zawiera dokumenty PDF, które powstały jako skany dokumentów.
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacja o skrótach klawiaturowych
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny fokus.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły.
Osobą kontaktową jest Marcin Nowak, adres poczty elektronicznej e-mail: marcin.nowak@szamotuly.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 29 27 583.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności według niżej zamieszczonej procedury.

 

Informacje na temat procedury składania skarg na brak dostępności:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl .

 

Dostępność architektoniczna:

 

W tej części zostały zamieszczone informacje, dotyczące dostępności architektonicznej obiektów, w których siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach.
Budynki będące siedzibą władz Gminy są tylko częściowo dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.
W związku z tym każdy budynek wraz z najbliższymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych, został opisany odrębnie.

 

I Budynek główny („A") Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26

 

Budynek główny („A") w którym mieszczą się następujące wydziały: Kancelaria, Wydział Kultury i Sportu, Wydział Ewidencji Ludności i Spraw Obywatelskich, Biuro Rady Miasta i Gminy Szamotuły, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Opłat i Podatków, Wydział Finansowo Księgowy, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły, Skarbnik, Sekretarz, Wydział Promocji.

 

Opis dostępności architektonicznej głównego budynku Urzędu:

 

Wejście główne od strony ul. Dworcowej jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową;do budynku prowadzą kamienne schody.
Wejście od strony ul. Wojska Polskiego przez dziedziniec wewnętrzny jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; z poziomu dziedzińca jest wejście do przedsionka windy, którą można się dostać na poziom -1; 0 i + 1. Jest możliwy podjazd pod budynek wjazdem głównym na dziedziniec.
Na poziomie 0 istnieje bezpośredni dostęp wózkiem do Biura Rady MiG Szamotuły, Wydziału Ewidencji Ludności i Spraw Obywatelskich, Kancelarii i Wydziału Kultury i Sportu. Pośredni dostęp przez salę ślubów jest możliwy do Urzędu Stanu Cywilnego.
Na poziomie -1 zlokalizowano toalety do których jest dostęp poprzez windę.
Poziom +1 dostępny jest również w sposób bezpośredni dla osób z niepełnosprawnością ruchową (winda). Na poziomie tym zlokalizowane są gabinety: Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły, Zastępcy Burmistrza oraz Skarbnika. Ponadto mieści się Wydział Podatkowy.
Poziom +2 jest w chwili obecnej niedostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jest możliwość kontaktu z pracownikami Wydziału Finansowo Księgowego, Sekretarzem Gminy, Informatykami i pracownikami Wydziału Promocji po umówieniu spotkania telefonicznie.

 

II Budynek („D") Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 24

 

Budynek („D") w którym mieszczą się: Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekologi i Ochrony Środowiska i Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 

Opis dostępności architektonicznej budynku („D") Urzędu:
Budynek nie dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Możliwość kontaktu z urzędnikami została zapewniona poprzez telefoniczne umówienie spotkania w budynku głównym („A"). Na drzwiach wejściowych do budynku od strony parkingu zamieszczono wykaz nazwisk urzędników z numerami telefonów.
Przed budynkiem bezpośrednio od strony parkingu zlokalizowano 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły nie ma tłumacza języka migowego.

Aktualności
Fundusze UE
fb