przesówaj w prawo
przesówaj w lewo

Aktualności

Wszystkie wydarzenia
Szamotulski Budżet Obywatelski 2017
19.08.2016

FAZA SKŁADANIA WNIOSKÓW DO SZAMOTULSKIEGO BUŻETU OBYWATELSKIEGO – 22 sierpnia – 11 września 2016 r.

1. Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może  zgłosić:

1) każda osoba fizyczna będąca stałym ( zameldowanie na pobyt stały) mieszkańcem Gminy, która ukończyła 16 rok życia w pierwszym dniu zgłaszania projektów,
2) każda osoba prawna, instytucja publiczna oraz organizacja pozarządowa mająca siedzibę na terenie Gminy.

2. Zgłoszenie propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego następuje na Formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań do Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017  rok, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, przy uzyskaniu poparcia:

1) 20 mieszkańców Gminy – dla zadania „małego”
2) 50 mieszkańców Gminy – dla zadania „dużego”,
udokumentowanego wpisem na dołączonej do zgłoszenia liście poparcia dla projektu. Mieszkaniec, który ukończył 16 lat w pierwszym dniu zgłaszania projektów może poprzeć więcej niż jeden projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego.

3. Formularz zgłoszeniowy propozycji zadań do Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok jest udostępniony na internetowej platformie budżetu obywatelskiego: www.budzetobywatelski.szamotuly.pl oraz w Kancelarii Urzędu.

4. Podmiot składający wniosek decyduje o zgłoszeniu projektu do określonej kategorii:

1) zadania „duże”, których wartość nie przekracza kwoty 200 000,00 zł
2) zadania „małe”, których wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł
Po zgłoszeniu projektu nie będzie możliwości przesunięcia zgłoszonego zadania z grupy zadań „małych” do grupy zadań „dużych”.

5. Zgłaszane projekty, aby pozytywnie „przejść” etap oceny formalnej i merytorycznej zadań, muszą spełniać następujące kryteria:

1) całkowity koszt realizacji zadania nie przekracza wysokości środków przewidzianych na finansowanie jednostkowego projektu w określonej przez zgłaszającego kategorii
2) zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy, wymienionych w ustawie,
3) okres realizacji zadania nie przekroczy ram roku 2017 (zadanie jednoroczne) – wyklucza się możliwość realizacji części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia w którym przewidziano środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,
4) precyzyjnie wskazane miejsce realizacji w przestrzeni publicznej  – w przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie Gminy nieobciążone na rzecz osób trzecich,
5) istnieje możliwość zabezpieczenia w budżetach na kolejne lata środków na wydatki generowane przez projekt,
6) zadanie nie jest sprzeczne z obowiązującymi w Gminie planami i programami,
7) realizacja zadania nie narusza obowiązujących  przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

6. Zgłoszenie propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego następuje na Formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań do Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017  rok, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, przy uzyskaniu poparcia:

1) 20 mieszkańców Gminy – dla zadania „małego”
2) 50 mieszkańców Gminy – dla zadania „dużego”,
udokumentowanego wpisem na dołączonej do zgłoszenia liście poparcia dla projektu.

7. W przypadku zgłoszenia przez uprawniony podmiot propozycji projektu za pośrednictwem internetowej platformy budżetu obywatelskiego, zobowiązany jest on do doręczenia do Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły oryginalnej listy poparcia dla projektu, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po terminie składania projektów określonym w harmonogramie Budżetu Obywatelskiego, czyli 12 września 2016 r. do godz.17.00

8. Wypełnione formularze projektów składa się w terminie określonym w harmonogramie Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik Nr 2 do Regulaminu:

1) drogą pocztową na adres Urzędu z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. W przypadku wysłania zgłoszenia, za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego;
2) osobiście w Kancelarii Urzędu - pok. Nr 11; w godzinach pracy Urzędu,
3) za pośrednictwem internetowej platformy budżetu obywatelskiego: www.budzetobywatelski.szamotuly.pl, wypełniając wszystkie pola elektronicznego formularza zgłoszeniowego i dołączając skan wypełnionej listy poparcia dla projektu.

9. Należy starannie wypełnić wszystkie pola formularza w sposób zupełny, poprawny i czytelny, jest to warunek uznania Formularza za ważny.ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz zgłoszeniowy propozycji zadań do Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017
- plik .pdf - kliknij
- plik .doc - kliknij
2.  Lista poparcia dla projektu - plik .pdf - kliknij
3.  Regulamin Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 - plik .pdf - kliknij

 

Terminarz Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego 2017  

 • 22 sierpnia – 11 września 2016 r.
  Zgłaszanie projektów

 

 • 15 września – 30 września 2016 r.
  Weryfikacja zgłoszonych projektów

 

 • 5 października 2016
  Zamknięcie list projektów podlegających głosowaniu

 

 • 10 października – 30 października 2016 r.
  Głosowanie

 

 • 31 października 2016 r.
  Ogłoszenie wyników

 

Aktualności
Fundusze UE
fb